Piotr Kulicki

 • 1 grudnia 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Metody specyfikacji programów komputerowych Program komputerowy jako zbiór aksjomatów Dowodzenie poprawności programów komputerowych Filozofia języka Prolog Składnia języka Prolog Definicje rekurencyjne Operacje na złożonych strukturach danych: listy, drzewa i inne  struktury rekurencyjne  Korzystanie z wybranych bibliotek: Programowanie logiczne z ograniczeniami (Constraint Logic Programming) ...

Paweł Fortuna

 • 1 września 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Percepcja i uwaga Teorie percepcji wzrokowej Teorie uwagi wzrokowej Eksperyment w badaniach nad procesami percepcji i uwagi wzrokowej System optyczny oka  Budowa i funkcje siatkówki oka, fotoreceptorów i komórek zwojowych  Barwa, jej wskaźniki fizyczne (teoria Newtona, Younga-Helmholtza, Heringa)  Podkorowy szlak wzrokowy  Korowy szlak wzrokowy...

Krzysztof Pancerz

 • 2 sierpnia 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Podstawy uczenia maszynowego Idea i cele uczenia maszynowego. Uczenie nadzorowane i nienadzorowane Wstępne przetwarzanie danych na potrzeby uczenia maszynowego Klasyfikacja danych. Rodzaje klasyfikatorów Klasyfikatory leniwe (algorytm k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa) Klasyfikatory oparte o model (sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, maszyny wektorów nośnych) Ocena...

Katarzyna Stępień

 • 25 lipca 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Motywy prawno-administracyjnego regulowania badań i wdrożeń z zakresu sztucznej inteligencji Poziomy regulacji prawnych: międzynarodowe, krajowe, lokalne, branżowe i ich wzajemne relacje Najważniejsze przepisy mające zastosowanie w stosunku do sztucznych systemów  inteligentnych Modele organizacyjne i biznesowe działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej Źródła pozyskiwania środków...

Justyna Herda

 • 1 czerwca 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć omawia następujące zagadnienia: Molekularne podstawy funkcjonowania organizmów genom i replikacja proteom i ekspresja materiału genetycznego epigenetyka zasady dziedziczenia choroby uwarunkowane genetycznie Komunikacja międzykomórkowa i szlaki sygnałowe Funkcjonowanie układu wewnątrzwydzielniczego Neurony: właściwości pojedynczej komórki i sieci komórek Ośrodkowy układ nerwowy Fizjologia zmysłów Kontrola autonomiczna i somatyczna Mięśnie...

Paweł Garbacz

 • 1 maja 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Teoretyczne podstawy reprezentacji wiedzy Podstawowe pojęcia i dystynkcje semiotyczne Reprezentacja wiedzy jako tworzenie modelu rzeczywistości „zrozumiałego” dla maszyn Logika opisowa Języki reprezentacji wiedzy: RDF, RDFS, OWL i SKOS Język kwerend SPARQL Zasady FAIR Ontologia w praktyce Edytor ontologiczny Protege Język kwerend SPARQL w...

Anna Krajewska

 • 25 kwietnia 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Historia doktryn etycznych Różnice pomiędzy etyką i moralnością (przedrozumienie moralności). Struktura etyki – etyka ogólna i szczegółowa. Etyka jako nauka filozoficzna. Materialny i formalny przedmiot etyki. Etyka a inne nauki filozoficzne. Etyka fundamentalna, działy i struktura. Etyka i stanowiska deterministyczne. Akty ludzkie –...

Marek Lechniak

 • 1 marca 2021
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Elementy semiotyki logicznej Pojęcie znaku i języka;  Teoria kategorii składniowych wyrażeń. Semantyczna charakterystyka wyrażeń nazwowych i zdaniowych; 3) Stosunki między zakresami nazw;  Podział logiczny a działania na treściach nazw;  Semantyczne a pragmatyczne podejście do zdań – pojęcie przekonania i uzasadnienia przekonania;  Teoria definicji:...

Anna Starościc

 • 25 listopada 2020
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Sztuczna inteligencja: definicja – historia – inspiracje – oczekiwania. Deklaracja z Asilomar o aksjologicznym wymiarze rozwoju sztucznej inteligencji. Społeczne skutki automatyzacji. Sztuczna inteligencja a wartości. Sprawczość i odpowiedzialność w systemach hybrydowych (człowiek + sztuczna inteligencja). Sztuczne podmioty inteligentne jako autonomiczne podmioty sprawcze i...

Przemysław Gut

 • 1 października 2020
 • trypuz@kul.pl
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Miejsce teorii poznania w filozofii Człowiek jako podmiot poznający i działający Poznanie, wiedza, przekonania Podmiot, przedmiot i treść poznania Poznanie bezpośrednie i pośrednie Typy poznania bezpośredniego i pośredniego Struktura działania Celowość, skuteczność i słuszność działań Związki poznania z działaniem