Quick Contact

Dr

Paweł Fortuna

Psycholog biznesu, power speaker, pisarz i kompozytor. Adiunkt w katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach psychologii pozytywnej (dobrostan psychiczny, uczenie się na błędach), komunikacji (wywieranie wpływu, obrona przed manipulacją) oraz psychologii poznawczej (modele umysłu i sztuczna inteligencja). W biznesie rozwija autorską koncepcję „sprzedaż bez sprzedawania” opartą na wywieraniu wpływu bez manipulacji oraz model „A.I.cology” – bezpiecznego i korzystnego wpływu sztucznej inteligencji i robotyki na środowisko pracy.

Professional Skills

Procesy poznawcze: percepcja i uwaga 100%
Uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje 100%

Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści:

Percepcja i uwaga

 1. Teorie percepcji wzrokowej
 2. Teorie uwagi wzrokowej
 3. Eksperyment w badaniach nad procesami percepcji i uwagi wzrokowej
 4. System optyczny oka 
 5. Budowa i funkcje siatkówki oka, fotoreceptorów i komórek zwojowych 
 6. Barwa, jej wskaźniki fizyczne (teoria Newtona, Younga-Helmholtza, Heringa) 
 7. Podkorowy szlak wzrokowy 
 8. Korowy szlak wzrokowy (V1-V5) 
 9. Korowy szlak wzrokowy brzuszny i grzbietowy 
 10. Typologia ruchów gałek ocznych

Uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje

 1. Warunkowanie klasyczne

  • klasyczne eksperymenty I. Pawłowa, efekt placebo, odniesienia praktyczne (wywieranie wpływu, fobie, marketing sensoryczny)
 2. Warunkowanie instrumentalne

  • badania J. Konorskiego, eksperyment O. Pfungsta, prawo efektu, badania B. Skinnera, zachowania przesądne, kult cargo, uzależnienia, marketing (shaping) porównanie warunkowania klasycznego i instrumentalnego
 3. Pamięć

  • definicje (pamięć jako zdolność i proces), metafory pamięci, rodzaje pamięci ze względu na czas przechowywania, pamięć sensoryczna, krótkotrwała i długotrwała, pamięć deklaratywna i niedeklaratywna
 4. Pamięć operacyjna

  • model i badania Baddelaya, badania Cowana, aktualny stan badań
 5. Procesy pamięciowe

  • mały i duży cykl pamięciowy Tulvinga, zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie
 6. Pamięć autobiograficzna

  • cechy, właściwości, formy i funkcje pamięci autobiograficznej, amnezja dziecięca, pamięć fleszowa, fałszywe wspomnienia
 7. Reprezentacje poznawcze

  • schemat, skrypt i rama, reprezentacje obrazowe, teoria podwójnego kodowania, lingua mentalis
 8. Pojęcia

  • pojęcia i kategorie, pogląd klasyczny, probabilistyczny i egzemplarzowy
 9. Złożone procesy poznawcze: myślenie i rozumowanie istota i rodzaje myślenia, operacje umysłowe
 10. Myślenie metaforyczne

  • typy i znaczenie metafor dla pojmowania rzeczywistości, metafory a analogie
 11. Złożone procesy poznawcze: zaburzenia myślenia

  • idee nadwartościowe, urojenia, manipulacja i pranie mózgu
 12. Złożone procesy poznawcze: rozwiązywanie problemów

  • sytuacja problemowa, typy problemów, fazy rozwiązywania problemów, znaczenie wnioskowania przez analogię
 13. Złożone procesy poznawcze: podejmowanie decyzji

  • sytuacja decyzyjna, subiektywne prawdopodobieństwo, strategie podejmowania decyzji
 14. Pułapki podejmowania decyzjidecyzje oparte na iluzjach, praktyczne implikacje problemów decyzyjnych