Piotr Kulicki

 • 1 grudnia 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Metody specyfikacji programów komputerowych Program komputerowy jako zbiór aksjomatów Dowodzenie poprawności programów komputerowych Filozofia języka Prolog Składnia języka Prolog Definicje rekurencyjne Operacje na złożonych strukturach danych: listy, drzewa i inne  struktury rekurencyjne  Korzystanie z wybranych bibliotek: Programowanie logiczne z ograniczeniami (Constraint Logic Programming) ...

Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik

 • 1 października 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Świat zbudowany przez techno-naukę jako naturalne środowisko człowieka.  Pojęcie i desygnaty techniki i technologii.  Główne stanowiska etyczne w dyskusji nad rozwojem naukowo-technicznym. Główne podejścia do technologii: między technoentuzjazmem a neoluddyzmem  Aksjologiczna neutralność versus aksjologiczne nasycenie technologii.  Stanowiska wobec rozwoju technologii.  Przykładowe współczesne kontrowersje...

Paweł Fortuna

 • 1 września 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Percepcja i uwaga Teorie percepcji wzrokowej Teorie uwagi wzrokowej Eksperyment w badaniach nad procesami percepcji i uwagi wzrokowej System optyczny oka  Budowa i funkcje siatkówki oka, fotoreceptorów i komórek zwojowych  Barwa, jej wskaźniki fizyczne (teoria Newtona, Younga-Helmholtza, Heringa)  Podkorowy szlak wzrokowy  Korowy szlak wzrokowy...

Krzysztof Pancerz

 • 2 sierpnia 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Podstawy uczenia maszynowego Idea i cele uczenia maszynowego. Uczenie nadzorowane i nienadzorowane Wstępne przetwarzanie danych na potrzeby uczenia maszynowego Klasyfikacja danych. Rodzaje klasyfikatorów Klasyfikatory leniwe (algorytm k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa) Klasyfikatory oparte o model (sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, maszyny wektorów nośnych) Ocena...

Justyna Herda

 • 1 czerwca 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć omawia następujące zagadnienia: Molekularne podstawy funkcjonowania organizmów genom i replikacja proteom i ekspresja materiału genetycznego epigenetyka zasady dziedziczenia choroby uwarunkowane genetycznie Komunikacja międzykomórkowa i szlaki sygnałowe Funkcjonowanie układu wewnątrzwydzielniczego Neurony: właściwości pojedynczej komórki i sieci komórek Ośrodkowy układ nerwowy Fizjologia zmysłów Kontrola autonomiczna i somatyczna Mięśnie...

Paweł Garbacz

 • 1 maja 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Teoretyczne podstawy reprezentacji wiedzy Podstawowe pojęcia i dystynkcje semiotyczne Reprezentacja wiedzy jako tworzenie modelu rzeczywistości „zrozumiałego” dla maszyn Logika opisowa Języki reprezentacji wiedzy: RDF, RDFS, OWL i SKOS Język kwerend SPARQL Zasady FAIR Ontologia w praktyce Edytor ontologiczny Protege Język kwerend SPARQL w...

Marek Lechniak

 • 1 marca 2021
 • admin
Podczas swoich zajęć dotyka następujących treści: Elementy semiotyki logicznej Pojęcie znaku i języka;  Teoria kategorii składniowych wyrażeń. Semantyczna charakterystyka wyrażeń nazwowych i zdaniowych; 3) Stosunki między zakresami nazw;  Podział logiczny a działania na treściach nazw;  Semantyczne a pragmatyczne podejście do zdań – pojęcie przekonania i uzasadnienia przekonania;  Teoria definicji:...

Michał Kalisz

 • 1 września 2020
 • admin
Podczas swoich dotyka następujących treści: Czym jest programowanie Napisy, liczby i zmienne Przepływ sterowania (klauzule warunkowe, pętle) Struktury danych (listy, słowniki, krotki, zbiory) Funkcje Klasy i ich egzemplarze, atrybuty klas Czytanie plików Testowanie kodu Rozproszony system kontroli wersji kodu Praca z API Praca z pakietami Numpy i Pandas Wizualizacja...